Welcome Entertainment

QuickSummer- ja Welcome.QuickSummer.com'i kasutades ja sellel registreerudes te aktsepteerite meie allpool ära toodud kasutajatingimusi. Teie registreerumine on teretulnud, kui te nõustute järgima ettenähtud korda.


Kasutustingimused

Selle lehekülje loojateks ja haldajateks on QuickSummer Entertainment LLC (edaspidi QuickSummer) tütarettevõtjad ja/või sellega seotud üksused. Seda lehekülge lugema ja kasutama asudes nõustub kasutaja täitma allpooltoodud tingimusi.

Õigus kasutada seda lehekülge ja sellelt saadud infot

See lehekülg on vaid isiklikuks kasutamiseks. Siit saadud materjalide (mis tahes tekstide, piltide ning audiovideomaterjalide) levitamine, vahetamine, muutmine, müümine või edasiandmine tulunduslikel eesmärkidel või avalikuks kasutamiseks on keelatud. Kasutaja kohustub mitte häirima selle lehekülje tööd ega protsesse. QuickSummer tagab omalt poolt igale kasutajale eraldi antud õiguse ligipääsuks enamikule selle lehe funktsioonidele.

Lehe sisu, logode, teenindusmärkide või kaubamärkide omavoliline kasutamine on keelatud; seda tehes rikutakse mitmeid Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi (autoriõiguse seadust, kaubamärgiseadust).

QuickSummer'i vastutus

SELLE LEHE KASUTAMINE TOIMUB KASUTAJA OMAL VASTUTUSEL.
QUICKSUMMER EI OMA MATERIAALSEID KOHUSTUSI JUHUL, KUI KASUTAJAL ON PRETENSIOONE SELLEL VÕRGULEHEKÜLJEL ESITATUD INFORMATSIOONI TÕESUSE JA/VÕI SISU VÕI FUNKTSIOONIDE VÕI NENDE SOBIVUSE VÕI KASUMLIKKUSE OSAS.
QUICKSUMMER EI VÕTA ENDALE MIS TAHES VASTUTUST SEOSES VÕIMALIKE KAHJUDEGA KASUTAJA ARVUTI TARKVARALE SELLE LEHEKÜLJEGA ÜHENDUSES OLEMISEL.

On-line privaatsus

Lehekülje kasutaja privaatsuse tagamine on QuickSummer'i üks prioriteete suhtlemisel. Seetõttu toome ära siinse lehekülje kohta käivad info kogumise ja levitamise tavad ja tingimused. Need puudutavad vaid sellel leheküljel avaldatud materjale.

Kasutajate andmeid (nt täielik nimi, sugu, sünnikuupäev, aadress, elektronposti aadress, telefon) võime koguda, kui kasutajad ise need meile annavad. Andmeid võime kasutada näiteks kasutajaga ühenduse võtmiseks, seda lehekülge või filme puudutava info edastamiseks. Võime kasutada meile avaldatud IP-aadressi ning infot resolutsiooniseadete, brauseri, platvormi ja URL-ide kohta, et aidata vajadusel lahendada meie serveris tekkivaid probleeme, teha kasutamisstatistikat ja hallata seda lehekülge.

Teatud juhtudel võib QuickSummer pidada vajalikuks avalikustada infot kasutaja kohta. Näiteks kui keegi (kogemata või tahtlikult) häirib QuickSummeri, siinse lehekülje kasutajate või ka teiste isikute õigusi või tegevust või kahjustab nende vara, võidakse andmed avalikustada kahtlustatava kindlakstegemiseks, temaga ühenduse võtmiseks ning vajadusel kohtuasja algatamiseks. Esitatud infot võib eespool mainitud eesmärgil edastada ka teistele QuickSummeri haruettevõtjatele.

QuickSummer ei vastuta selle leheküljega linkidega liidetud kolmandate poolte võrgulehekülgede sisu ega tegutsemispõhimõtete eest. QuickSummer'i võrgulehekülg võib olla liidetud ka teiste ettevõtete hallatavate võrgulehekülgedega; nende kasutamistingimustega saab tutvuda vastavatel lehekülgedel.

QuickSummer võib ilma ette teatamata privaatsustingimusi muuta. Seetõttu soovitame tingimusi regulaarselt üle vaadata.